Image

HUYNH Thi Kieu Xuan, PhD

Associate Professor,
Department of Inorganic and Applied Chemistry
Faculty of Chemistry
University of Science, VNUHCM
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 287 3089 899
Email:htkxuan@hcmus.edu.vn

Scientific Education

 • 1982-1987: BSc, University of Natural Sciences - HCMC
 • 1991-1995: PhD, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Lausanne University, Switzerland

Academic & Research Experience

 • Research of the photo-catalylysis systems.  
 • Environment treatment.
 • Quantitative planar chromatography by densitometry method.
 • Giving lectures on: Inorganic Chemistry, Inorganic Synthesis, Bio-inorganic Chemistry, Inorganic Catalysis Material.

Publication List (selected from 2013-now)

 1. Tien Khoa Le, The Luan Nguyen, Chau Ngoc Hoang, Dieu Khanh An Nguyen, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Formation of surface defects by thermal shock method for the improved photocatalytic activity of ZnO nanoparticles, J. Asian Ceram. Soc. 8, 193–202, 2020.
 2. Huu Thinh Pham Nguyen, Thi Minh Tram Nguyen, Chau Ngoc Hoang, Tien Khoa Le, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Characterization and photocatalytic activity of new photocatalysts based on Ag, F-modified ZnO nanoparticles prepared by thermal shock method, J. Chem. 13, 1837–1847, 2020
 3. Tien Khoa Le, Thi Minh Tram Nguyen, Huu Thinh Pham Nguyen, Thi Kieu Loan Nguyen, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanoparticles by surface modification with KF using thermal shock method, Arab. J. Chem. 13, 1032–1039, 2020.,
 4. Tien Khoa Le, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Thierry Pigot, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Study of the effects of surface modification by thermal shock methodon photocatalytic activity of TiO2P25, Appl. Catal. B, 165 (2015) 260–268
 5. Katarzyna Justyna, Stanisław Les´niak,* Ryszard B. Nazarski, Michał Rachwalski,Thien Y. Vu, Thi Kieu Xuan Huynh, Saïd Khayar, Alain Dargelos,Anna Chrostowska,* and Curt Wentrup*, Flash Vacuum Thermolysis of N-(3- and 4-Pyridylmethylidene)-tert-butylamines:Mechanisms of Formation of Pyrrolopyridines and Naphthyridines, Eur. J. Org. Chem. 2014, 3020–3027, ISSN: 1099-0690
 6. Tien Khoa Le, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Thierry Pigot, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Surface fluorination of single-phase TiO2 by thermal shock method for enhanced UV and visible light induced photocatalytic activity, Appl. Catal. B, 144(2014)1-11, ISSN: 0926-3373
 7. Thien Y Vu,Anna Chrostowska, Thi Kieu Xuan Huynh, Sa_d Khayar, Alain Dargelos,Katarzyna Justyna, Beata Pasternak, Stanisław Les´niak and Curt Wentrup, New Reactions of N-tert-Butylimines; Formation of N-Heterocycles by Methyl Radical Elimination on Flash Vacuum Thermolysis of N-Benzylideneand N-(2-Pyridylmethylidene)-tert-butylamines, Chem. Eur. J. 2013, 19, 14983 – 14988 ISSN: Print: 0947-6539, Online: 1521-3765
 8. Hazime,Q.H. Nguyen, C. Ferronato, T.K.X. Huynh, F. Jaber, J.-M. Chovelon,  Optimization of imazalil removal in the system UV/TiO2/K2S2O8 using a response surface methodology (RSM), Applied Catalysis B: Environmental, 132 (2013) 519-526, ISSN: 0926-3373, IF; 5.825
 9. Stanis1aw Le_sniak ,*, Beata Pasternak , Katarzyna Justyna , Thien Y Vu , Thi Kieu Xuan Huynh, Saïd Khayarb, Alain Dargelosb, Anna Chrostowska, Unusual reactivity of N-tert-butylimines under FVT conditions, Tetrahedron 69 (2013) 722e729, ISSN: 0040-4020
 10. Lê Tiến Khoa, Hoàng Châu Ngọc, Thái Thủy Tiên, Lê Trung Anh, Phạm Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hữu Khánh Hưng và Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của TiO flour hóa bằng phương pháp sốc nhiệt đối với các phẩm nhuộm khác nhau, Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Vol 18 – T3, 124-134 (2015)
 11. Thái Thủy Tiên, Lê văn Quyền, Âu Vạn Tuyền, Hà hải Nhi, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nghiên cứu tổng hợp TiO2 ống nano bằng phương pháp anod hóa ứng dụng trong quang xúc tác, Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Vol 16 –T2, 5-12 (2013)
 12. Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Phạm Thị Thanh Hương, Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni/Diatomite trong việc phân hủy trực tiếp NO2,  Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Vol 16 – T2, 13-19 (2013)
 13. Lê Tiến Khoa, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Nguyễn Hữu Khánh Hưng và Huỳnh Thị Kiều Xuân, Khảo sát ảnh hưởng của quá trình sốc nhiệt đến hoạt tính quang xúc tác của TiO2 P25, Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam, 9, 60-64, 2013.

Search