ASSOC.PROF. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Faculty of Physics - Engineering Physics

PositionFormer Associate Dean of the Faculty of Physics – Engineering Physics
Citation nameHuynh Truc Phuong; Phuong Huynh Truc; Huynh, PT
Field of Professional1. Methods of analyzing Atomic Nuclei
2. Nuclear engineering
3. Neutron Physics
Year of appointment title of Associate Professor2018
Style of citationChicago/Turabian Citation Style
EducationIn 1996
VNUHCM-University
BSc of Physics
In 2001
VNUHCM-University
MSc of Physics, majoring in Nuclear Physics
In 2011
VNUHCM-University
DSc of Physics, majoring in Nuclear Physics
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG
htphuong@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English

PUBLICATION

1. Huynh Truc Phuong, Vu Ngoc Ba, Bui Ngoc Thien, Truong Thi Hong Loan (2022), Accumulation of lead radionuclides in 18 leaf vegetable types in Viet Nam, Journal of Environmental Radioactivity 106960, DOI: 10.1016/j.jenvrad.2022.106960.
2. Loc Do Le, Ba Ngoc Vu, Hong Thi Yen Huynh, Thy Huu Ngan Truong, Phuong Truc Huynh, Hai Hong Vo, Thuyen Xuan Le, Loan Thi Hong Truong (2022), Radiation exposure for the population living around the coal fired power plant complexes in Vietnam, Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-022-10224-3.
3. Tran Duy Tap, Tran Hoang Long, Dinh Tran Trong Hieu, Lam Hoang Hao, Huynh Truc Phuong, Le Quan Luan, Tran Van Man (2022), Positron annihilation lifetime study of subnano level free volume features of grafted polymer electrolyte membranes for hydrogen fuel cell applications, Polymer Advanced Technologies, DOI: 10.1002/pat.5761.
4. Lam Hoang Hao, Dinh Tran Trong Hieu, Tran Van Man, Le Quang Luan, Huynh Truc Phuong, Pham Thi Thu Hong, Van-Phuc Dinh, Luu Anh Tuyen, Tran Duy Tap (2022), Electron and gamma irradiation-induced effects in poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) films, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.52620.
5. • Vu Ba, Ngoc-Thien Bui, Huynh Truc Phuong, Vo Hong Hai, Truong Thi Hong Loan (2022), Total annual effective dose and health risk due to intake of natural radionuclides of some vegetables cultivated in suburban Ho Chi Minh City, Vietnam, J Radioanal Nucl Chem. DOI: 10.1007/s10967-022-08290-5.
6. Vu Ba, Huynh Truc Phuong, Ngoc-Thien Bui, Nguyen Van Thang, Phong Thu, Truong Thi Hong Loan (2022), Variation of radioactivity and trace metal elements during the growth period of water spinach, J Radioanal Nucl Chem. DOI: 10.1007/s10967-022-08293-2.
7. Van Thang Nguyen, Nguyen Phong Thu Huynh, Huynh Thi Yen Hong, Truong Huu Ngan Thy, Huynh Truc Phuong & Cong Hao Le (2022), Background Radiation in some Quarries and Quarry Lakes in Binh Duong Province, Vietnam. J Radioanal Nucl Chem. DOI: 10.1007/s10967-022-08475-y.
8. Huynh Truc Phuong, Truong Thi Hong Loan, Nguyen Thi Truc Linh, Nguyen An Son, Nguyen Thi Minh Sang, Nguyen Thi Nguyet Ha, Nguyen Van Dong (2021). Determination of some elements in the nails in patients with colon cancer using total reflection X-ray fluorescence. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 182:106234.
9. Phuong Truc Huynh et al (2021). Investigation of the effects of chemotherapy on trace element contents in the nails in patients with colorectal cancer. J. Radioanal. Nucl. Chem. 328:1173-1180.
10. Loan, T.T.H., Ba, V.N., Dan, D.T.T. , Phuong, T.H, et al (2021). Impacts of TENORM from fertilizers on soil and vegetables and the effective dose rate due to ingestion of vegetables at the agricultural zone in Vietnam. J. Radioanal. Nucl. Chem. 327:609-616.
11. Phuong Truc Huynh et al. Analysis of trace elements in the fingernails of breast cancer patients using instrumental neutron activation analysis. J. Radioanal. Nucl. Chem (2020) 324:663-671.
12. Ba Ngoc Vu, Thien Ngoc Bui, Phong Thu Nguyen Huynh, Hao Cong Le, Phuong Truc Huynh, Hong Loan Thi Truong. Semi experimental evaluation for radon exhalation rate and excess lifetime cancer risk from potential radon exposure for using fy ash building materials. J. Radioanal. Nucl. Chem (2020),326:975-981.
13. Tran Xuan Hoi, Huynh Truc Phuong and Nguyen Van Hung, Estimating the internal dose for 131I production workers from air sampling method, Radiation Protection Dosimetry, Vol.175, No.1 (2017), pp.58-64.
14. Le Cong Hao, Nguyen Van Thang, Huynh Nguyen Phong Thu and Huynh Truc Phuong, Gross alpha and beta activity and annual committed effective dose due to natural radionuclides in some water spinach (ipomoea aquatica Forssk) samples in Ho Chi Minh City, Vietnam, Journal of Environmental Radioactivity, Vol.173 (2017), pp.44-50.
15. Tran Xuan Hoi, Huynh Truc Phuong and Nguyen Van Hung, Using Smartphone as a Motion Detector to Collect Time-microenvironment Data for estimating the inhalation dose, Applied Radiation and Isotopes, Vol.115 (2016), pp.267-273.

1. Lam Hoang Hao, Dinh Tran Trong Hieu, Tran Hoang Long, Dang Van Hoa, Tran Thanh Danh, Tran Van Man, Le Quang Luan, Huynh Truc Phuong, Pham Thi Thu Hong, Tran Duy Tap (2021), Investigation of the Lamellar Grains of Graft-type Polymer Electrolyte Membranes for Hydrogen Fuel Cell Application using Ultrasmall-angle X-ray Scattering, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology; 37(4):22-30.
2. Tran Trong Hieu Dinh, Hoang Hao Lam, Thanh Danh Tran, Quang Luan Le, Van Man Tran,
Truc Phuong Huynh, Van Phuc Dinh, Anh Tuyen Luu, Kim Ngoc Pham, Duy Tap Tran, Investigation of the water states of poly(styrene sulfonic acid) grafted poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) copolymer using FT-IR analysis, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 64(2):1-7
3. Phương HT T và các cộng sự (2021), Phân tích hàm selen (Se) trong móng chân bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Sci. Tech. Dev. J.-Nat.Sci.; 5(1):969-974.
4. La Lý Nguyên, Trần Duy Tập, Huỳnh Trúc Phương và các cộng sự (2020), Ứng dụng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá ảnh hưởng thăng giáng mật độ điện tử đến các cấu trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ VN, 62(1) 1.2020, tr.54-58.
5. Phuong Truc Huynh et al. (2019), Determination of the concentration of Fe, Se, and Zn elements in nails of Vietnamese women with breast cancer using k0-INAA method, Science & Technology Development Journal, 22(4):370-377.
6. Trần Xuân Hồi, Huỳnh Trúc Phương và Nguyễn Văn Hùng (2017). Định liều chiếu trong đối với 131I từ mẫu không khí và lịch sử phơi chiếu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tập 1, Số 9, Tr. 99-103.
7. Lê Công Hảo, Nguyễn Văn Thắng, Huỳnh Nguyễn Phong Thu và Huỳnh Trúc Phương (2016). Đánh giá các phương pháp tạo mẫu có nguồn gốc thực vật trong phân tích tổng hoạt độ phóng xạ alpha và beta, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, Tập 87, số 9, Tr.39-47.
8. Huỳnh Trúc Phương và cộng sự (2015). Hiệu chỉnh hiệu ứng matrix trong phép phân tích XRF đối với mẫu hai thành phần Fe-Cr, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 19, Tr.5-8.
9. Tran Xuan Hoi, Huynh Truc Phuong and Nguyen Van Hung (2015). Assessment of personal inhalation intake of I-131 for radioisotope production workers by motion detection application, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, Tập 75, Số 9, Tr.33-42.

1. Khảo sát các đặt trưng của detector HPGe và áp dụng phân tích hoạt độ phóng xạ trong mẫu xi măng. Đề tài NCKH cấp Trường (T2006-18-5), năm thực hiện 2006.
2. Khảo sát hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong rau muống quanh khu vực TP.HCM. Đề tài NCKH cấp Trường (T2007-18-12), năm thực hiện 2007.
3. Phát triển phương pháp chuẩn hóa k0-INAA cho nguồn neutron Am-Be. Đề tài NCKH cấp ĐHQG (B2008-19-8), năm thực hiện 2008.
4. Nghiên cứu phương pháp chế tạo đồng vị phóng xạ nhờ kích hoạt neutron nguồn Am-Be dùng chuẩn hiệu suất detector HPGe. Đề tài NCKH cấp ĐHQG (B2012-18-02), năm thực hiện 2012.
5. Khảo sát tổng hoạt độ alpha và beta trong rau muống quanh khu vực Tp.HCM. Đề tài NCKH cấp ĐHQG (C2015-18-09), năm thực hiện 2015.
6. Xác định hàm lượng nguyên tố kim loại nặng trong móng tay chân bệnh nhân ung thư bằng phương pháp phân tích hạt nhân nguyên tử. Đề tài NCKH cấp Nhà nước (Nafosted, 103.04-2017.311), năm thực hiện 2017.
7. Nghiên cứu đánh giá sự vận chuyển đồng vị phóng xạ, kim loại nặng từ đất lên một số loại cây rau củ, tác động của chúng lên sức khỏe người dùng, và xác định đặc trưng nguồn gốc của một số rau – củ. Đề tài NCKH cấp ĐHQG (VL2021-18-02), năm thực hiện 2021.