ASSOC.PROF. CỔ THANH THIỆN

Faculty of Chemistry

PositionLecturer
Citation nameThanh Thien Co
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=dxV_zVgAAAAJ&hl=en
Field of ProfessionalCatalytic Physical Chemistry
Year of appointment title of Associate Professor2021
Style of citationIEEE Style
EducationIn 1999
VNUHCM-University
BSc of Chemistry
In 2003
Kyungpook National University, Korea
MSc of Chemistry
In 2006
Kyungpook National University, Korea
DSc of Chemistry
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. CỔ THANH THIỆN
ctthien@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English, French

PUBLICATION

1. Co Thanh Thien,* Nguyen Nhut Minh, Vo Ly Dinh Khang. Highly Efficient Transfer Hydrogenation of Carbonyl Compounds over Supported Nickel and Palladium Nanoparticles. Vietnam Journal of Chemistry. 59 (2), 192-197, 2021.
2. Thanh Thien Co,* Thi Kim Anh Tran, Thi Huong Ly Doan, Thi Duyen Diep. Preparation of nickel nanocatalysts and application to the hydrodechlorination of 3-chlorophenol under liquid phase. Journal of Chemistry. Vol.2021, 8580754, 2021.
3. Thanh Thien Co,* Thi Thanh Thao Pham, Thi Kieu Chinh Pham, Thi Duyen Diep, Le Thanh Nguyen Huynh, Viet Hai Le. Preparation of carbon-supported ternary nanocatalyst palladium- vanadium-cobalt for alcohol electrooxidation. Journal of Chemistry. Vol.2020, 6027613, 2020.
4. Nguyen Van Kien, Khanh Kim Nguyen, Duyen Thi Diep, Hoang Van Nguyen, Thien Thanh Co.* Synthesis of nano Ag catalyst embedded vanadium phosphorus oxide for oxidation of styrene to benzaldehyde by hydrogen peroxide. Journal of Science and Technology, 58 (6), 709-717, 2020.
5. Hai Viet Le,* Quyen Tri Truc Nguyen, Thien Thanh Co, Phuong Kieu Thi Nguyen, Hoang Thai Nguyen. A Composite Based on Pd Nanoparticles Incorporated into a Zirconium-Based Metal–Organic Frameworks Zr–AzoBDC and Its Electrocatalytic Activity for Hydrogen Evolution Reaction. Journal of Electronic Materials, Vol. 47, no. 11, p. 6918-6922, 2018.
6. Thien Thanh Co,* Tri Quoc Tran, Hai Viet Le,* Vu Anh Pham Ho, Lam Dai Tran.* Band Gap, Molecular Energy and Electrochromic Characterization of Electrosynthesized Hydroxymethyl 3,4-Ethylenedioxythiophene. Journal of Electronic Materials, Vol. 46, no. 3, p. 1669-1673, 2017.

1. Thanh Thien Co*, Thanh Hai Do, Thanh My Nguyen, Dinh Tuan Anh Lu, Thi Duyen Diep, Duong Viet Tan Vo, Thi Yen Nhi Nguyen, Thuan Khiet Trinh Nguyen, Ngoc Thao Nguyen Du, Thien An Nguyen, Pham Anh Vu Ho, Thi Diem Huong Nguyen, Hue Ngan Dai, and Tan Phat Vu. Nickel nanoparticles supported on titanium oxides nanotubes as an efficient catalyst for hydrodechlorination of 3-chlorophenol. Journal of Catalysis and Adsorption, 10 (4), 120-124, 2021.
2. Co Thanh Thien.* Transfer hydrogenation of benzaldehyde over embedded copper nanoparticles. Science & Technology Development Journal, 24 (1):1847-1853, 2021.
3. Co Thanh Thien,* Dinh Duc Giang, Le Viet Hai, Tran Van Man. Highly Efficient Transfer Hydrogenation of 4-Methoxybenzaldehyde over Supported Silver Nanoparticles. Journal of Catalysis and Adsorption. 9 (4), 17-21, 2020.
4. Co Thanh Thien,* Le Dinh Khoi, Doan Thi Như Thuy, Le Van De. Preparation of Heterogeneous Fenton-Type Nano Catalysts and Their Application to Methylene Blue Degradation. Science & Technology Development Journal, 23(4):764-770, 2020.
5. Cổ Thanh Thiện.* Xúc tác nano paladi cho phản ứng hydro hóa pha lỏng, Tạp chí Xúc tác & Hấp phụ, T.4 (No.3), 60-64, 2015.

As the leader of the projects

1. Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất chống UV và ứng dụng vào việc bảo vệ các vật liệu hữu cơ trước sự phân hủy quang học. Cấp Sở KHCN Tp. HCM, 2010
2. Nghiên cứu tổng hợp ligand 4,4′-(1H,1’H-5,5′-bibenzo[d]imidazole-2,2′-diyl)dibenzoic acid cho chế tạo vật liệu khung cơ kim (MOFs). Cấp ĐHQG, 2012
3. Điều chế xúc tác nano kim loại trên chất mang vanadi phospho oxid và khảo sát ứng dụng trong các phản ứng oxi hóa. Cấp ĐHQG, 2019

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022