ASSOC.PROF. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH

Faculty of Mathematics - Computer Science

PositionHead of the Department of Optimization and Systems
Citation nameNguyen Le Hoang Anh, N.L.H. Anh https://scholar.google.com.vn/citations?user=HqOaiFkAAAAJ&hl=vi
Field of ProfessionalOptimization Theory, Applied Mathematics
Year of appointment title of Associate Professor2019
Style of citationIEEE Style
EducationIn 2007
HCMC University of Education BSc of Mathematics – Computer Science
In 2010
VNUHCM-University MSc of Mathematics
In 2014

University of Burgundy, France DSc of Mathematics
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
nlhanh@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English, French

PUBLICATION

1. N.L.H. Anh, P.Q. Khanh, L.T. Tung, Variational sets :  calculus and applications to nonsmooth vector optimization, Nonlinear Analysis : Theory, Method and Applications  74 (2011), 2358 – 2379.

2. N.L.H. Anh, P.Q. Khanh, L.T. Tung, Higher-order radial derivatives and optimality conditions in nonsmooth vector optimization, Nonlinear Analysis : Theory, Method and Applications  74 (2011), 7365 – 7379.

3. N.L.H.Anh, P.Q. Khanh, Higher-order optimality conditions in set-valued optimization using radial sets and radial derivatives,  Journal of Global Optimization 56 (2013), 519-536.

4. N.L.H. Anh, P.Q. Khanh, Variational Sets of  Perturbation Maps and Applications to  Sensitivity Analysis for Constrained Vector Optimization,  Journal of Optimization Theory and Applications 158 (2013), 363-384.

5. N.L.H.Anh, P.Q. Khanh, Higher-order optimality conditions for proper efficiency in nonsmooth vector optimization using radial sets and radial derivatives, Journal of Global Optimization, 58(2014), 693 – 709.

6. N.L.H.Anh, P.Q.Khanh, Calculus and applications of Studniarski’s  derivatives  to sensitivity and implicit function theorems, Control and Cybernetics 43 (2014), 34-57.

7. N.L.H.Anh, Higher-order optimality conditions in set-valued optimization using Studniarski derivatives and applications to duality, Positivity 18 (2014), 449-473.

8. N.L.H. Anh, Higher-order optimality conditions for set-valued optimization with ordering cones having empty interior using variational sets, Positivity 20 (2016), 41-60.

9. N.L.H. Anh, On optimality conditions for quasi-relative efficient solutions in set-valued optimization, TOP 24 (2016), 259-272.

10. N.L.H. Anh, Higher-order optimality conditions for strict and weak efficient solutions in set-valued optimization, Positivity 20 (2016), 499-514.

11. N.L.H. Anh, On higher-order mixed duality in set-valued optimization, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 41(2018), 723-739.

12. N.L.H. Anh, Duality and its applications to optimality conditions with nonsolid cones, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 41(2018), 1061-1076.

13. N.L.H. Anh, Mixed type duality for set-valued optimization problems via higher-order
radial epiderivatives, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37 (2016), 823-838.

14. N.L.H. Anh, Sensitivity analysis in constrained set-valued optimization via Studniarski derivatives, Positivity 21 (2017), 255-272.

15. N.L.H. Anh, P.Q. Khanh, Higher-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for set-valued optimization with nonsolid ordering cones, Positivity, 21 (2017), 931-953.

16. N.L.H. Anh, Duality for vector equilibrium problems with constraints, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 43 (2017), 1679-1694.

17. N.L.H. Anh, Some results on sensitivity analysis in set-valued optimization, Positivity 21 (2017), 1527-1543.

18. N.L.H. Anh, Higher-order generalized radial epiderivative and its applications to set-valued optimization problems, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 42 (2019), 1853-1863.

19. N.L.H. Anh, Higher-order generalized Studniarski epiderivative and its applications in set-valued optimization, Positivity, 22 (2018), 1371-1385.

20. N.L.H. Anh, On sensitivity analysis of parametric set-valued equilibrium problems under the weak efficiency, Positivity, 23 (2019), 139-159.

21. N.L.H. Anh, Second-order sensitivity analysis for parametric equilibrium problems in set-valued optimization, RAIRO – Operations Research 53 (2019), 1245-1260.

22. N.L.H. Anh, Second-order composed contingent derivatives of perturbation maps in set-valued optimization, Computational and Applied Mathematics 38 (2019), 145.

23. N.L.H. Anh, On higher-order sensitivity analysis of parametric henig set-valued equilibrium problems, Numerical Functional Analysis and Optimization, 40 (2019), 1822-1839

24. N.L.H.Anh, N.T.Thoa, Calculus rules of the generalized contingent derivative and applications to set-valued optimization, Positivity 24 (2020), 81-94.

25. N.L.H. Anh, H.M. Linh, Sensitivity analysis for set-valued equilibrium problems, Positivity, 25 (2021), 31-48.

26. T.T.Khai, N.L.H.Anh, N.M.T.Giang, Higher-order tangent epiderivatives and applications to duality in set-valued optimization, Positivity 25, 1699-1720, 2021.

27. V.D. Thinh, T.D. Chuong, N.L.H. Anh, Optimality conditions for circular cone complementarity programs, Optimization, 71, 529-560 (2022).

28. V.D. Thinh, T.D. Chuong, N.L.H. Anh, Second order variational analysis of disjunctive constraint sets and its applications to optimization problems, Optimization Letters, 15, 2201-2224 (2021).

29. N.L.H. Anh, N.M.T. Giang, N.V. Thong, Higher-order tangent derivative and its applications to sensitivity analysis, Optimization Letters, 16, 1701-1724 (2022).

30. N.L.H. Anh, N.M.T. Giang, V.D. Thinh, On optimality conditions for set-valued equilibrium problems, Computational and Applied Mathematics, 41, 63 (2022).

31. V.D. Thinh, T.D. Chuong, N.L.H. Anh, Second order analysis for Robust inclusion systems and applications, Journal of Global Optimization, 85, 81 – 110 (2023).

32. N.L.H. Anh, V.D. Thinh, Higher-order generalized tangent epiderivatives and applications to set-valued optimization, Positivity, 26, 87, (2022).

1. N.L.H. Anh, The second-order contingent derivative of generalized perturbation maps, Journal of Science and Technology Development, 1 (T5), 203-213, 2017.

As the leader of the projects

1. Đạo hàm suy rộng và các áp dụng trong tối ưu đa trị , Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM, 2016-2017.
2. Một số vấn đề trong tối ưu đa trị , ĐHQG-HCM ,  2017-2019.
3.Một số nghiên cứu về tính khả vi suy rộng , ĐHQG-HCM, 2020 -2022.

As a member of the projects

1. Một số nghiên cứu định tính về tồn tại, ổn định và điều kiện tối ưu, Nafosted, 2009-2011.
2. Một số vấn đề trong giải tích biến phân và tối ưu hóa, Nafosted, 2012-2014.
3. Đạo hàm suy rộng và tối ưu không trơn, ĐHQG-HCM, 2013-2015.
4. Một số vấn đề giải tích biến phân trong tối ưu hóa, ĐHQG-HCM, 2015-2017.
5. Tối ưu không trơn: Điều kiện tối ưu và tính chất tập nghiệm, Nafosted, 2014-2016.
6. Optimization in abstract spaces, Moravian-Silesian Region, Czech Republic, 2014-2015.
7. Giải tích biến phân trong nghiên cứu tính chất tập nghiệm bài toán cân bằng và tối ưu, Nafosted, 2017-2020.
8. Quy tắc nhân tử, sự tồn tại, xấp xỉ và ổn định nghiệm bài toán tối ưu, ĐHQG-HCM, 2018-2020.
9. Đạo hàm suy rộng trong tối ưu không trơn, ĐH Trà Vinh, 2019-2021.
10. Một số tính chất tập nghiệm cho các bài toán liên quan tối ưu, ĐHQG-HCM, 2022-2024.

1) Giải thưởng công trình toán học năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 (thuộc chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020).
2) Thưởng công bố quốc tế – ĐHQG HCM 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
3) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2010, 2011, 2014 , 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
4) Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG: 2019.
5) Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 2020.
6) Bằng khen Giám đốc ĐHQG: 2018.
7) Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 2020, 2022.