ASSOC.PROF. PHAN THỊ PHƯỢNG TRANG

Laboratory of Molecular Biology Technology

PositionDeputy Director of Center for Science and Biotechnology, VNUHCM-University of Science
Citation nameTTP Phan, PTP Trang
https://scholar.google.com/citations?user=7hGvBiEAAAAJ&hl=en
Field of ProfessionalMicrobiology – Molecular Biology
Year of appointment title of Associate Professor2015
Style of citationIEEE Style
EducationIn 1999
VNUHCM-University of Science
BSc of Biology, majoring in Microbiology
In 2004
VNUHCM-University of Science
MSc of Biology, majoring in Microbiology
In 2007
University of Bayreuth, Germany
DSc of Biology, majoring in molecular biology
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. PHAN THỊ PHƯỢNG TRANG
ptptrang@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English, German

PUBLICATION

[1] P. T. B. Chu, H. T. T. Phan, H. D. Nguyen, and T. T. P. Phan, “Development of inducer-free expression plasmids using IPTG-inducible Pspac promoter for Bacillus subtilis,” Vietnam J. Sci. Technol. Eng., vol. 63, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021, doi: 10.31276/VJSTE.63(1).64-70.
[2] T. T. P. Phan, H. D. Nguyen, and W. Schumann, “Development of a strong intracellular expression system for Bacillus subtilis by optimizing promoter elements,” J. Biotechnol., vol. 157, no. 1, pp. 167–172, 2012.
[3] T. T. P. Phan, L. T. Tran, W. Schumann, and H. D. Nguyen, “Development of P grac 100-based expression vectors allowing high protein production levels in Bacillus subtilis and relatively low basal expression in Escherichia coli,” Microb. Cell Factories, vol. 14, pp. 1–9, 2015.
[4] N. T. P. Le, T. T. P. Phan, H. T. T. Phan, T. T. T. Truong, W. Schumann, and H. D. Nguyen, “Influence of N-terminal His-tags on the production of recombinant proteins in the cytoplasm of Bacillus subtilis,” Biotechnol. Rep., vol. 35, p. e00754, 2022.
[5] D. T. M. Tran, T. T. P. Phan, T. T. N. Doan, T. L. Tran, W. Schumann, and H. D. Nguyen, “Integrative expression vectors with Pgrac promoters for inducer-free overproduction of recombinant proteins in Bacillus subtilis,” Biotechnol. Rep., vol. 28, p. e00540, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.btre.2020.e00540.
[6] T. T. P. Phan, H. D. Nguyen, and W. Schumann, “Novel plasmid-based expression vectors for intra-and extracellular production of recombinant proteins in Bacillus subtilis,” Protein Expr. Purif., vol. 46, no. 2, pp. 189–195, 2006.
[7] V. D. Le, T. T. P. Phan, T. M. Nguyen, L. Brunsveld, W. Schumann, and H. D. Nguyen, “Using the IPTG-Inducible Pgrac212 Promoter for Overexpression of Human Rhinovirus 3C Protease Fusions in the Cytoplasm of Bacillus subtilis Cells,” Curr. Microbiol., vol. 76, no. 12, pp. 1477–1486, Dec. 2019, doi: 10.1007/s00284-019-01783-9.

[1] N. L. H. Nguyen, T. T. P. Phan, and N. K. T. Quyen, “Antimicrobial resistance profile of extended-spectrum Beta-Lactamase producing Escherichia Coli at Ho Chi Minh City,” VNUHCM J. Nat. Sci., vol. 4, no. 4, pp. 910–920, 2020.
[2] Đặng Thanh Dũng and P. T. P. Trang, “CẢM ỨNG SỰ DIMER HÓA PROTEIN BỞI TRÌNH TỰ DNA CHỨA HAI CẤU TRÚC G-QUADRUPLEX,” Tạp Chí Khoa Học, vol. 19, no. 3, p. 449, 2022.
[3] K. C. Le et al., “Carriage of ESBL and Amp-C-b-lactamase among Escherichia coli strains isolated from dogs in kennels Dak Lak province,” VNUHCM J. Nat. Sci., vol. 5, no. 2, pp. 1198–1207, 2021.
[4] P. T. T. Hiền and P. T. P. Trang, “PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ VI SINH VẬT TỪ PHÂN VOI ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÍ VỎ CÂY NHA \DJAM TẠO THÀNH PHÂN COMPOST,” Tạp Chí Khoa Học, vol. 19, no. 3, p. 481, 2022.

As the leader of the projects

2003 – Sở Khoa học và Công nghệ: Thiết lập quy trình phát hiện nhân tố Alu ở người bằng PCR sử dụng trong giảng dạy ở các trường Đại học
2011 – Nafosted: Phát triển hệ thống biểu hiện protein tái tổ hợp kép cho Baccillus subtilis và  Escherichia coli
2014 – Loại C- Cấp ĐHQG: Xây dựng qui trình và phát triển bộ kít phát hiện đột biến vi mất đoạn nhiễm sắc thể giới tính Y trên bệnh nhân nam chẩn đoán mắc bệnh Azoospermia
2016 – Nafosted: Phát triển vector biểu hiện sáp nhập vào bộ gene cảm ứng bằng IPTG và vector biểu hiện không cảm ứng dựa trên promoter Pgrac cho Bacillus subtilis

As a member of the projects

2012 –  UNESCO: Development of dual plasmid-based expression vectors for both Baccillus subtilis and Escherichia coli
2012 – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. HCM: Nghiên cứu tạo enzyme cellulase tái tổ hợp có khả năng thủy phân cellulose
2013 – Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Biểu hiện các cellulase tái tổ hợp từ vi khuẩn Clostridium thermocellum trong Bacillus subtilis
2014 – Loại C- Cấp ĐHQG: Ảnh hưởng của Cellulose Binding Domain lên hoạt tính thủy phân cellulose của endoglucanase CelA từ chủng Clostridium thermocellum
2014 – Cấp Trường ĐH. KHTN: Phát triển phương pháp sàng lọc nhanh cellulase trong dịch nuôi cấy lỏng của vi sinh.
2014 – International Foundation for Science, Sweden: Creation of Bacillus subtilis strains to hydrolyze cellulose by using mini-cellulosome from Clostridium sp.
2015 – UNESCO: Development of IPTG-inducible integration expression vectors and autor-inducible expression vectors based on Pgrac promoter for Bacillus subtilis
2017 – Sở KH và CN TP. HCM: Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận Tobaco etch virus Protease (TEV) và human Rhinovirus 3C Protease (HRV3C) ở Bacillus Subtilis
2017 – Nafosted: Sàng lọc peptide RHAU từ người bám chuyên biệt cấu trúc G-quadruplex và các ligand RHAU-peptide
2019 – Nafosted: Tạo các quyết định độc tố LukF/S-PV, các biến thể của alpha-toxin và ClfA ở Bacillus subtilis và phát triển vector phân phối vaccine B. subtilis kháng lại Staphylococcus aureus
2019 – Loại C của ĐHQG: Nghiên cứu trình tự vùng CDR1, CDR2 và CDR3 của kháng thể một domain hướng đến việc tạo thư viện sàng lọc in vitro
2019 – Loại B ĐHQG: Chọn lọc trình tự DNA mã hóa đuôi His-tag và kết hợp với các đuôi dung hợp khác ở đầu N nhằm tăng cường biểu hiện protein tái tổ hơp trong Bacillus subtilis
2021-VinIF: Development of oral and immenrsion vaccines against Aeeromonas hydrophila and Edwardsiella ictalurid for striped catfish using Bacillus subtilis as vaccine delivery vector.
2022-Bộ TNMT:  Nghiên cứu xây dựng công nghệ tái chế bùn thải nhà máy giấy thành cellulose vi khuẩn sử dụng cho sản xuất giấy