ASSOC.PROF. LÊ MỸ LOAN PHỤNG

Faculty of Chemistry

PositionSenior Lecturer
Citation namePhung Le My Loan
https://www.researchgate.net/profile/Phung-Le-13
Field of Professional1. Research on positive electrode materials for Li/Na-ion rechargeable batteries.
2. Research electrolytes (solvents, ionic liquids) for Li/Na-ion rechargeable batteries.
3. Research polymer membranes as diaphragms in rechargeable batteries and fuel cells.
4. PEMFC and SOFC fuel cells.
Year of appointment title of Associate Professor2018
Style of citationAPA Citation Style
EducationIn 2005
VNUHCM-University of Science BSc of Chemistry
In 2006
University of Sud Toulon – Var, France
MSc of Materials Science: Durability & Reliability, Full Fellowship from AUF, France
In 2010
Grenoble Institute of Technology, (Grenoble INP), France
PhD of Electrochemistry, Full Fellowship from Rhône-Alpes Region, France
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. LÊ MỸ LOAN PHỤNG
lmlphung@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English, French

PUBLICATION

1. Yan Jin, Phung ML Le, Peiyuan Gao, Yaobin Xu, Biwei Xiao, Mark H Engelhard, Xia Cao, Thanh D Vo, Jiangtao Hu, Lirong Zhong, Bethany E Matthews, Ran Yi, Chongmin Wang, Xiaolin Li, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Low-solvation electrolytes for high-voltage sodium-ion batteries, Nature Energy, 7(8), 718 – 725.
2. Lili Shi, Cassidy S Anderson, Lubhani Mishra, Hong Qiao, Nathan Canfield, Yaobin Xu, Chengqi Wang, TaeJin Jang, Zhaoxin Yu, Shuo Feng, Phung M Le, Venkat R Subramanian, Chongmin Wang, Jun Liu, Jie Xiao, Dongping Lu, Early Failure of Lithium–Sulfur Batteries at Practical Conditions: Crosstalk between Sulfur Cathode and Lithium Anode, Advanced Science, 2022, 220164.
3. Yan Jin, Yaobin Xu, Biwei Xiao, Mark H Engelhard, Ran Yi, Thanh D Vo, Bethany E Matthews, Xiaolin Li, Chongmin Wang, Phung ML Le, Ji‐Guang Zhang, Stabilizing Interfacial Reactions for Stable Cycling of High‐Voltage Sodium Batteries, Advanced Functional Material, 2022, 2204995.
4. Vu Tan Phat, Chu Thi Minh Thu, Nguyen Thien Trung, Le My Loan Phung, Watchareeya Kaveevivitchai, Tran Van Man, Structure and electrochemical properties of surface‐activated C/SiO2 composite derived from rice husks as a high‐performance anode for sodium‐ion batteries. International Journal of Energy Research, 2022.
5. Tuyen TT Truong, Linh TM Le, Hoang V Nguyen, Quan D Nguyen, Man V Tran, Quan Phung, Pasit Pakawatpanurut, An T Nguyen, Trung T Nguyen, Akhil Garg, Phung ML Le, Novel deep eutectic solvent-based on lithium bis (fluorosulfonyl) imide and acetamide as high-performance electrolytes for 3.0 V asymmetric supercapacitor, Journal of Energy Storage, 2022, 53, 105088
6. VT Phat, NV Hoang, DV Minh, NT Trung, LML Phung, TV Man, Understanding the electrochemical properties of Mn7O8SiO4 as promising anode material for low-cost batteries applications: Redox reation and structural failure, Materials Letter, 2022, 320, 132231.
7. Amar S Thomas, A Garg, Jonghoon Kim, BK Panigrahi, My Loan Le Phung, Study on efficacy of different heat transfer fluids flowing through an aluminium flow plate channel on the temperature of the prismatic lithium-ion battery pack, Journal of Energy Storage, 2022, 52, 105059.
8. Hong Nhung Thi Nguyen, Phi Nguyen Ngoc, Ha Tran Huu, Thi Thuy Trang Phan, Duc Nhan Nguyen, Thanh Huong Thi Nguyen, Thang Nguyen Van, Lan Nguyen Thi, Minh Kha Le, My Loan Phung Le, Vien Vo, A novel synthesis of GeO2/Ge composite as an anode material for lithium-ion batteries, Chemical Physics Letters, 2022, 801, 139747.
9. Quang Quoc Viet Thieu, Weldejewergis Gebrewahid Kidanu, Hong Diem Nguyen, Truc Linh Thi Nguyen, My Loan Phung Le, Dinh Quan Nguyen, Nhung Thi Tran, Xuan Vien Nguyen, Il Tae Kim, Tuan Loi Nguyen, Spinel Ni-ferrite advanced high-capacity anode for Li-ion batteries prepared via coprecipitation route, Ceramics International, 2022, 48 (21), 31470 – 31477.
10. Jie Xiao, Cassidy Anderson, Xia Cao, Hee-Jung Chang, Ruozhu Feng, Qian Huang, Yan Jin, Heather Job, Ju-Myung Kim, Phung M. L. Le, Dianying Liu, Lorraine Seymour, Nimat Shamim, Lili Shi, and Bhuvaneswari Sivakumar, Perspective—Electrochemistry in Understanding and Designing Electrochemical Energy Storage Systems, J.  Electrochem. Soc, 2022 169 010524

1. Le Minh Kha, Vo Duy Thanh, Nguyen Van Hoang, Le Van Thang, Le My Loan Phung. Electrochemical performance of hard carbon anode in different carbonate-based solvents, Vietnam J. Chem., 58(5), 643-647, 2020.
2. Võ Thị Ngọc Giào, Huỳnh Thị Kim Tuyên, Phạm Thanh Liêm, Lê Minh Kha, Lê Mỹ Loan Phụng. Khảo sát tính tương thích các chất điện giải và phụ gia với vật liệu hard carbon thương mại ứng dụng trong pin sạc Na-ion, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, 5(1), 1024-1031, 2020.
3. Le Minh Kha, Huynh Thi Kim Tuyen, Vo Duy Thanh, Nguyen Van Hoang, Tran Thanh Nhan, Tran Van Man, Le My Loan Phung. P2-Na2/3Mn2/3M1/3O2 (M = Fe, Co, Ni) cathode materials in localized high concentration electrolyte for long-cycling performance of sodium-ion batteries.
4. Minh Kha Le, Thi Kim Tuyen Huynh, Gia Thinh Phung, Van Hoang Nguyen, My Loan Phung Le. Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá của vật liệu Na0.67Mn0.75Ni0.25O2 trong hệ điện giải carbonate, 2021

As the leader of the projects

1. Nghiên cứu và chế tạo điện cực dương trên cơ sở mangan đioxít ứng dụng cho pin sạc lithium – Đề tài Trọng điểm ĐHQG TpHCM (2011-2013)
2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện giải của chất lỏng ion nhóm ammonium tứ cấp ứng dụng trong pin sạc lithium – Đề tài của Quỹ nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-2015)
3. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu cấu trúc lớp V2O5 và birnessite MnO2 pha tạp ứng dụng cho pin sạc – Đề tài loại C Trọng điểm ĐHQG (2016-2018)
4. Nghiên cứu và phát triển pin sạc Na-ion: vật liệu điện cực mới và các hệ điện giải tương thích – Đề tài của Quỹ nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-2019)
5. Nghiên cứu quá trình hóa lý sản xuất và sử dụng Biohydro – Nhiệm vụ thường xuyên PTN HLUD (2015)
6. Nghiên cứu tính chất hóa lý và điện hóa của hệ điện giải kép chất lỏng ion – dung môi hữu cơ ứng dụng cho pin sạc – Nhiệm vụ thường xuyên PTN HLUD (2016)
7. Chế tạo và đánh giá tính chất hóa lý và điện hóa của hệ màng ngăn điện giải polymer ứng dụng cho pin sạc và pin nhiên liệu – Nhiệm vụ thường xuyên PTN HLUD (2017)
8. Nghiên cứu tính tương thích điện hóa của vật liệu điện cực hiệu năng cao và chất điện giải trong mô hình pin sạc Lithium cúc áo – Nhiệm vụ thường xuyên PTN HLUD (2018)
9. Nghiên cứu các hệ điện giải bền nhiệt cho pin sạc cúc áo 4 V – Nhiệm vụ thường xuyên PTN HLUD (2019)
10. Nghiên cứu quy trình xử lý than anthracite Vàng Danh ứng dụng làm vật liệu điện cực âm (anod) – Đề tài loại B Trọng điểm ĐHQG (2020-2022)
11. Ứng dụng quy trình tổng hợp vật liệu điện cực từ vỏ trấu để sản xuất thử nghiệm pin sạc Li-ion 4 V dạng cúc áo (coin cell) và dạng túi (pouch cell) – Đề tài VINIF.2020.NCUD.DA039 (2020-2022)

As a member of the projects

1. Nghiên cứu biến tính carbon nanotube và ứng dụng chế tạo thử nghiệm điện cực composite trong pin – Đề tài loại B Trọng điểm ĐHQG (2012-2013)
2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác trên cơ sở nano kim loại và carbon nano ứng dụng cho các điện cực trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) – Đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng (2013-2014)
3. Các hệ tích hợp pin sạc và siêu tụ điện điện hóa: sử dụng CNT và composite giống CNT cho vật liệu điện cực – HS2013-76-01, Đề tài Trọng điểm ĐHQG-HCM (2013-2016)
4. Hybridization of rechargeable battery and electrochemical capacitor – Grant Number N62909-13-1-N235, NCCB quốc tế ONRG (2013-2015)
5. Energy recovery from bamboo biomass by coupling advanced oxidation and biological process: application to a sugar solution contaminated with furfurals – Grant Number N62909-14-1-N214, Đề tài NCCB quốc tế ONRG (2014-2016)
6. Chế tạo vật liệu và lắp ráp pin Li-ion dạng cúc áo – Sở Khoa học công nghệ Tp. HCM (2017-2019)
7. Nghiên cứu cơ chế hình thành lớp liên diện điện giải-điện cực trên bề mặt kim loại natri và vật liệu điện cực dương NaMO2 trong quá trình phóng sạc – Đề tài loại C Trọng điểm ĐHQG (2020-2021)

1. Nguyen Van Hoang, An Le Bao Phan, Oanh Hoang Nguyen, Man Van Tran, Phung My Loan Le, Thanh Duy Vo, “New Sodium Intercalation Host Prepared by Na-Migration into Delithiated Phase LizNi1/3Mn1/3Co1/3O2”, 10th Asian Conference on Electrochemical Power Sources (ACEPS10-2019), Kaohsiung, November 24-27.
2. Thi Thuy Kieu Tran, Van Man Tran, Hoang Phuong Tran, Duy Thanh Vo, Thi My Linh Le, Dinh Quan Nguyen, My Loan Phung Le, Deep Eutectic Solvent Formed between EG & LiTFSI salt as new solvent for activated carbon-based supercapacitor, Asian Conference on Electrochemical Power Sources, (ACEPS10-2019), Kaohsiung, November 24-27.
3. Dai Hue Ngan, Van Man Tran, Chin-Tsan Wang, My Loan Phung Le, Electrical power generation from bamboo fermentation effluent in microbial fuel cell by Shewanella oneidensis MR-1 dominant, International Conference on Susstainable Energy and Green Technology (SEGT) 2019, Bangkok, Thailand, Abstract No149, Oral.
4. Dai Hue Ngan, Van Man Tran, Chin-Tsan Wang, My Loan Phung Le, Obtaining energy by hydrogen production process and microbial fuel cell system, International Conference on Susstainable Energy and Green Technology (SEGT) 2019, December 11-14th 2019, Bangkok, Thailand, Abstract No150, Poster.
5. Do Thi Dieu Ai, Le My Loan Phung, Vu Thi Hong Phuong, Tran Van Man*, The synthesis and electrochemical behavior of PtXSnY nanoparticles, Proceedings of the 7th International Workshop for Nanotechnology and Application – IWNA2019, pp.xxx code NMD-O-56.

2014, 2018, 2020: Outstanding Scientific Research Of-The-Year”: 2018, 2020, VNU-HCM, Viet Nam
2014: Travel grant from ONRG for participant International Conference on Diamond and Carbon in Melia, Spain, 7 – 11
September 2014
2011-2012: Post-doc fellowship from National Agency of Research – France.
2006-2010: PhD fellowship named “Cluster” from Region Rhône – Alpes (France).
2005: AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) scholarship for Master study in France
2004: Vallet’s scholarship from Professor Odon Vallet in the program “Rencontre du Vietnam”.
2004: Merit award “Talent of high technology” from the Company “Applied materials Inc.”
2004: Scholarship from the Company Toyota – Japan

slot gacor slot gacor