ASSOC.PROF. LÊ TIẾN KHOA

Faculty of Chemistry

PositionHead of the Department of Inorganic & Applied Chemistry
Citation nameTien Khoa Le
https://www.researchgate.net/profile/Tien-Khoa-Le
Field of ProfessionalChemistry – Inorganic Chemistry
Year of appointment title of Associate Professor2021
Style of citationIEEE Style
EducationIn 2008
VNUHCM-University of Science
BSc of Chemistry
In 2009
Pau et des Pays de l’Adour University
MSc of Chemistry
2012-2013
Pau et des Pays de l’Adourn University
DSc of Chemistry
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. LÊ TIẾN KHOA
ltkhoa@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English, French

PUBLICATION

1. Thanh Tuyen Pham Thi, Van Duoc Nguyen, Nhut Linh Nguyen, Thi Hau Pham, Dang Khoa Nguyen Anh, Quynh Nhu Le Thi, De-Hao Tsai, Tien Khoa Le, Immobilization of Fe2O3 on perlite for photoFenton degradation of methylene blue, Toxicol. Environ. Chem. 104, 232–245, 2022.
2. Qui Anh Tran, Nhat Linh Tran, Dang Khoa Nguyen Anh, Quynh Nhu Le Thi, The Luan Nguyen, Huu Thinh Pham Nguyen, Anh Tien Nguyen, Quoc Thiet Nguyen, Tien Khoa Le, Synthesis of magnetic chromium substituted cobalt ferrite Co(CrxFe1–x)2O4 adsorbents for phosphate removal, Condensed Matter and Interphases 24(3), 306–314, 2022.
3. Van Hung Phan, Dang Khoa Nguyen Anh, Quynh Nhu Le Thi, Tien Khoa Le, Enhanced oxalate-induced degradation of organic dyes using magnetic photo-Fenton catalysts based on CuFe2O4-Fe2O3 composites, Mater. Technol. 37(12), 2254–2264, 2022.
4. Che-Ming Yang, Minh Viet Huynh, Teng-Yun Liang, Tien Khoa Le, Thi Kieu Xuan Huynh, Shih-Yuan Lu, De-Hao Tsai, Metal-organic framework-derived Mg-Zn hybrid nanocatalyst for biodiesel production, Adv. Powder. Technol. 33, 103365, 2022.
5. Thu Uyen Tran Thi, Van Hung Phan, Huu Thinh Pham Nguyen, The Luan Nguyen, An Nang Vu, Tien Khoa Le, Synthesis of magnetic CuFe2O4/Fe2O3 core-shell materials and their application in photo-Fentonlike process with oxalic acid as a radical-producing source, J. Asian Ceram. Soc. 9, 1091–1102 2021.
6. Tien Khoa Le, Quoc Vuong Ca, Luu Chuong Nguyen, Thanh Son Cu, Ha Tran Nguyen, Quoc-Thiet Nguyen, Thi Thanh Thuy Nguyen, Heterogeneous Catalytic Ozonation of Aqueous p-nitrophenol over MIL-100(Fe) Metal–Organic Framework, Ozone Sci. Eng. 44, 414–425, 2022.
7. Thanh Truc Nguyen Hoang, Yu-Shih Lin, Thi Nhu Huynh Le, Tien Khoa Le, Thi Kieu Xuan Huynh, De-Hao Tsai, Cu-ZnO@Al2O3 hybrid nanoparticle with enhanced activity for catalytic CO2 conversion to methanol, Adv. Powder. Technol. 32, 1785–1792, 2021.
8. Thien Kim Tran Vu, Tien Khoa Le, Minh Son Hoang, Hoang Anh Dang, Dieu Khanh An Nguyen, Thanh Truc Nguyen Hoang, De-Hao Tsai, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Effects of Au and F co-modifiation by thermal shock method on the photocatalytic activity of ZnO, Mater. Chem. Phys. 260, 124092, 2021.
9. The Luan Nguyen and Tien Khoa Le, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Impacts of copper-containing precursors on the photocatalytic activity of Cu-modified ZnO nanoparticles, Int. J. Nanotechnol. 17, 514–528, 2020.
10. Tien Khoa Le, The Luan Nguyen, Chau Ngoc Hoang, Dieu Khanh An Nguyen, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Formation of surface defects by thermal shock method for the improved photocatalytic activity of ZnO nanoparticles, J. Asian Ceram. Soc. 8, 193–202, 2020.
11. Thu Anh Pham Phan, Nghi Phuong Nguyen, Le Thi Nguyen, Phu Hoang Nguyen, Tien Khoa Le, Tuan Van Huynh, Torben Lund, De-Hao Tsai, Tzu-Chien Wei, Phuong Tuyet Nguyen, Direct experimental evidence for the adsorption of 4-tert-butylpyridine and 2,2′-bipyridine on TiO2 surface and their inflence on dye-sensitized solar cells’ performance, Appl. Surf. Sci. 509, 144878, 2020.
12. Minh Chau Ta Xuan, Tuan Ngoc Tran, Claire Botto, Tram Anh Ha, The Luan Nguyen, Tien Khoa Le, Zinc-containing precursor dependence of hydrothermal method for the synthesis of N-doped ZnO photocatalysts, Chem. Eng. Commun. 208, 149–158, 2021.
13. Ngoc Tran Nguyen, Thi Minh Ngan Nguyen, Nhat Thuy Le, Tien Khoa Le, Suppressing the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles by Al-doping for the application in sunscreen products, Mater. Techol. Adv. Perf. Mater. 35, 349–355, 2019.
14. Tuong Phuc Hoang Ngo, Tien Khoa Le, Polyethylene glycol-assisted sol-gel synthesis of magnetic CoFe2O4 powder as photo-Fenton catalysts in the presence of oxalic acid, J. Sol-gel Sci. Technol. 88, 211–219, 2018.
15. Mong Mo Huynh, Dinh Phuong Do, Tuan Ngoc Tran, Huu Khanh Hung Nguyen, Hon Quoc Tran, Thi Xuan Thi Luu, Tien Khoa Le, Synthesis of magnetic Mn2O3/CuFe2O4 catalysts for the aerobic oxidation synthesis of p-hydroxybenzaldehyde, Catal. Lett. 148, 924–932, 2018.
16. Huu Thinh Pham Nguyen, Thi Minh Tram Nguyen, Chau Ngoc Hoang, Tien Khoa Le, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Characterization and photocatalytic activity of new photocatalysts based on Ag, F-modified ZnO nanoparticles prepared by thermal shock method, Arab. J. Chem. 13, 1837–1847, 2020.
17. Tien Khoa Le, Thi Minh Tram Nguyen, Huu Thinh Pham Nguyen, Thi Kieu Loan Nguyen, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanoparticles by surface modification with KF using thermal shock method, Arab. J. Chem. 13, 1032–1039, 2020.
18. Thi Thao Dinh, To Quyen Nguyen, Gia Co Quan, Vo Dong Nghi Nguyen, Hon Quoc Tran, Tien Khoa Le, Starch-assisted sol–gel synthesis of magnetic CuFe2O4 powder as photo-Fenton catalysts in the presence of oxalic acid, Int. J. Environ. Sci. Technol. 14, 2613–2622, 2017.
19. Vy Anh Tran, Trieu Thinh Truong, Thu Anh Pham, Phan Trang Ngoc Nguyen, Tuan Van Huynh, Antonio Agresti, Sara Pescetelli, Tien Khoa Le, Aldo Di Carlo, Torben Lund, So-Nhu Le, Phuong Tuyet Nguyen, Application of Nitrogen-doped TiO2 nano-tubes in Dye-sensitized solar cells, Appl. Surf. Sci. 399, 515–522, 2017.
20. Huyen Tran Dang, Tien Khoa Le, Precursor chain length dependence of polymeric precursor method for the preparation of magnetic Fenton-like CuFe2O4-based catalysts, J. Sol-gel Sci. Technol. 80, 160–167, 2016.
21. Huyen Tran Dang, Thi Minh Tram Nguyen, Thi Thao Nguyen, Sa Quy Thi, Huyen Trang Tran, Hon Quoc Tran, Tien Khoa Le, Magnetic CuFe2O4 prepared by polymeric precursor method as a reusable heterogeneous Fenton-like catalyst for the efficient removal of methylene blue, Chem. Eng. Commun. 203, 1260–1268, 2016.
22. Duy Vu Dao, Mahault van den Bremt, Zoé Koeller, Tien Khoa Le, Effect of metal ion doping on the optical properties and the deactivation of photocatalytic activity of ZnO nanopowder for application in sunscreens, Powder Tech. 288, 366–370, 2016.
23. Tien Khoa Le, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Study of the effects of surface modification by thermal shock method on photocatalytic activity of TiO2 P25, Appl. Catal. B 165, 260–268, 2015.
24. Trieu Hung Le, Anh Tuan Bui, Tien Khoa Le, The effect of Fe doping on the suppression of photocatalytic activity of ZnO nanopowder for the application in sunscreens, Powder Tech. 268, 173–176, 2014.
25. Tien Khoa Le, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Thierry Pigot, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Surface fluorination of single-phase TiO2 by thermal shock method for enhanced UV and visible light induced photocatalytic activity, Appl. Catal. B 144, 1–11, 2014.
26. Tien Khoa Le, D. Flahaut, D. Foix, S. Blanc, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh and H. Martinez, Study of surface fluorination of photocatalytic TiO2 by thermal shock method, J. Solid State Chem. 187, 300-308, 2012.
27. Tien Khoa Le, D. Flahaut, H. Martinez, N. Andreu, D. Gonbeau, E. Pachoud, D. Pelloquin, A. Maignan, The electronic structure of the CuRh1-xMgxO2 thermoelectric materials: An X-ray photoelectron spectroscopystudy, J. Solid State Chem. 184, 2387-2392, 2011.

1. Nguyễn Văn Được, Nguyễn Nhựt Linh, Phạm Thị Thanh Tuyền, Trương Thanh Hưng Thịnh, Nguyễn Anh Đăng Khoa, Lê Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thế Luân, Hoàng Châu Ngọc, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp hệ xúc tác quang-Fenton dị thể Fe2O3/perlite với đặc tính nổi trên mặt nước nhằm dễ thu hồi, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 6(1), 1811–1818, 2022.
2. Quoc Viet Bui, Thuy Vy Phan, Tien Khoa Le, Development of new homogeneous photo-Fenton catalytic systems using oxalic acid and ferric ions in very low concentrations, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 63(3), 8–14, 2021.
3. Phan Văn Hùng, Trần Thị Thu Uyên, Lê Tiến Khoa, Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và đánh giá hoạt tính xúc tác quang-Fenton của hệ xúc tác dị thể có từ tính CuFe2O4/Fe2O3, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 5(3), 1316–1325, 2021.
4. Nguyễn Thế Luân, Lê Tiến Khoa, Hoàng Châu Ngọc, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân, Ảnh hưởng của hàm lượng tiền chất Cu(NO3)2 lên hoạt tính quang xúc tác của ZnO biến tính với Cu bằng phương pháp sốc nhiệt, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 5(3), 1256–1265, 2021.
5. Lê Viết Lâm Anh, Lưu Thị Xuân Thi, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác dị thể manganese oxide ứng dụng cho phản ứng oxy hóa p-hydroxybenzyl alcohol thành p-hydroxybenzaldehyde trong khí quyển không khí, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, 5(1), 942–948, 2021.
6. Dang Quang Vinh Nguyen, Tien Khoa Le, Thi Thanh Thuy Nguyen, One-step synthesis and performance evaluation of zinc metavanadate pigments as highly anticorrosive primers, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 62(3), 33–37, 2020.
7. Quan Gia Cơ, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác photo-Fenton có từ tính CuFe2O4 bằng phương pháp tạo gel với hồ tinh bột, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM 20, T5, 102–109, 2017.
8. Nguyet Anh Pham, Thi Huynh Nhu Nguyen, Tuan Ngoc Tran, Quy Tu Nguyen, Tien Khoa Le, Immobilization of ZnO nanoparticles on florinated perlite granules for the photocatalytic degradation of methylene blue, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 59(3), 25 – 31, 2017.
9. Đặng Huyền Trân, Nguyễn Thị Minh Trâm, Nguyễn Thị Thảo, Trần Hớn Quốc, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác Fenton dị thể có từ tính dựa trên CuFe2O4 bằng phương pháp polymer hóa tiền chất để phân hủy phẩm nhuộm hữu cơ, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4, (No2), 145 – 152, 2015.
10. Lê Tiến Khoa, Hoàng Châu Ngọc, Thái Thủy Tiên, Lê Trung Anh, Phạm Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của TiO2 fluor hóa bằng phương pháp sốc nhiệt đối với các phẩm nhuộm khác nhau, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM 18, T3, 124–134, 2015.
11. Nguyễn Sỹ Huy Hoàng, Cao Thị Bích Trâm, Lê Tiến Khoa, Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hương, Nghiên cứu hoạt tính quang hóa TiO2 cố định trên vật liệu thủy tinh trong quá trình phân hủy methylene xanh, Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam, 13, 51-55, 2014.
12. Lê Tiến Khoa, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Nguyễn Hữu Khánh Hưng và Huỳnh Thị Kiều Xuân, Khảo sát ảnh hưởng của quá trình sốc nhiệt đến hoạt tính quang xúc tác của TiO2 P25, Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam, 9, 60-64, 2013.
13. Lê Tiến Khoa, Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế mất màu của methylene xanh và quá trình khảo sát hoạt tính quang hóa trên TiO2, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 9, 73-77, 2012.
14. Hùynh Thị Kiều Xuân, Lê Tiến Khoa, Tăng Ngọc Bảo Thụy, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Nghiên cứu biến tính TiO2 anatase bằng KF và khảo sát hoạt tính quang hóa trong vùng khả kiến, Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ 13, 22-28, 2010.

As the leader of the projects

Tổng hợp hệ xúc tác quang-Fenton dị thể có từ tính MxOy/ferrite nhằm xử lý phẩm nhuộm hữu cơ với acid oxalic – Đề tài ĐHQG loại C (2020-2022)
Tổng hợp hệ xúc tác quang-Fenton dị thể Fe2O3/perlite với đặc tính nổi trên mặt nước dễ thu hồi – Đề tài cấp trường (2021-2022)
Tổng hợp xúc tác Fenton dị thể có từ tính dựa trên CuFe2O4 bằng phương pháp polymer hóa tiền chất ứng dụng xử lý phẩm nhuộm hữu cơ  – Đề tài ĐHQG loại C (2015-2016)
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sốc nhiệt lên hoạt tính phân hủy phẩm nhuộm methylene xanh của xúc tác quang hóa TiO2 – Đề tài cấp trường (2012)

As a member of the projects

Nghiên cứu phương pháp sốc nhiệt biến tính TiO2 và ZnO đồng thời bằng các tác nhân F, Cu, Ag, Au ứng dụng trong xúc tác quang hóa giảm cấp chất màu cation và anion trong vùng UV và Vis – Nafosted (2017-2020)
Synthesis of photocatalytic materials based on fluorinated ZnO by thermal shock method – Evaluation of photocatalytic activity under UV and visible light – TWAS Unesco (2016-2017)
Tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở ZnO flour hóa bằng phương pháp sốc nhiệt – Khảo sát hoạt tính trong vùng UV và VIS – Đề tài ĐHQG loại B (2017-2018)
Nghiên cứu phương pháp sốc nhiệt – Điều chế vật liệu xúc tác quang hóa trong vùng UV và VIS trên cơ sở biến tính flour hóa TiO2 – Nafosted (2013-2014)

1. The Luan Nguyen, Tien Khoa Le, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen, Thi Kieu Xuan Huynh, Impacts of copper-containing precursors used in thermal shock method on the photocatalytic activity of Cu-modified ZnO nanoparticles, The 7th international workshop on nanotechnology and application (IWNA 2019), 06th – 09th November 2019, Phan Thiet, Vietnam.
2. Huu Thinh Pham Nguyen, Thi Minh Tram Nguyen, Chau Ngoc Hoang, Tien Khoa Le, Torben Lund, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Enhanced photocatalytic activity of Ag, F-codoped ZnO nanoparticles prepared by thermal shock method, International symposium on pure & applied chemistry (ISPAC), June 8 – 10, 2017, Ho Chi Minh city, Vietnam.
3. Tien Khoa Le, Delphine Flahaut, Hervé Martinez, Huu Khanh Hung Nguyen and Thi Kieu Xuan Huynh, Surface fluorination of TiO2 rutile by thermal shock method for enhanced UV and visible light induced photocatalytic activity, CMED Chimie et Matériaux pour un Environnement Durable June 20 – 21, 2013, Danang, Vietnam.
4. Le Tien Khoa, Flahaut Delphine, Huynh Thi Kieu Xuan, Martinez Hervé, An XRD study of the surface reactivity of fluorinated TiO2 materials (improvement ofphotocatalytic activity), ISRS 17 International Symosium Reactivity of Solids,June 27, 2011, Bordeaux, France.
5. Nguyễn Võ Đông Nghi, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác quang – fenton dị thể CoFe2O4 bằng phương pháp sol – gel với sự hỗ trợ của hồ tinh bột, Hội nghị khoa học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM lần 11, ngày 9–10/11/2018, TP. HCM.
6. Quan Gia Cơ, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác photo-Fenton có từ tính CuFe2O4 bằng phương pháp tạo gel với hồ tinh bột, Hội nghị khoa học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM lần 10, ngày 11/11/2016, TP. HCM.
7. Đặng Huyền Trân, Nguyễn Thị Minh Trâm, Nguyễn Thị Thảo, Trần Hớn Quốc, Lê Tiến Khoa, Tổng hợp xúc tác Fenton dị thể có từ tính dựa trên CuFe2O4 bằng phương pháp polymer hóa tiền chất để phân hủy phẩm nhuộm hữu cơ, Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ lần 8, ngày 6/8/2015, Đà Nẵng.
8. Lê Tiến Khoa, Hoàng Châu Ngọc, Thái Thủy Tiên, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Huỳnh Thị Kiều Xuân, Khảo sát ảnh hưởng của quá trình fluor hóa sốc nhiệt đến khả năng hấp phụ và xúc tác quang của TiO2 đối với các phẩm nhuộm cation và anion, Hội nghị khoa học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM lần  9, ngày 21/11/2014, TP. HCM.
9. Lê Tiến Khoa, Nguyễn Hữu Khánh Hưng, Delphine Flahaut, Hervé Martinez và Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình fluor hóa bằng phương pháp sốc nhiệt lên hoạt tính của TiO2 P25, Hội nghị khoa học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM lần 8, ngày 9/11/2012, TP. HCM.
10. Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Phúc Nguyên và Lê Tiến Khoa, Tổng hợp và phân tích bột màu thân thiện môi trường dựa trên cơ sở dung dịcch rắn CeO2-Fe2O3, Hội nghị Khoa Học Trẻ ĐHQG-HCM lần 1, ngày 12, 13/10/2012, TP. HCM.
11. Lê Tiến Khoa, Hervé Martinez và Delphine Flahaut, Nghiên cứu bề mặt vật liệu nhiệt điện trên cơ sở delafossite, Hội nghị khoa học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM lần 7, ngày 26/11/2010, TP. HCM.