ASSOC.PROF. VŨ THỊ HẠNH THU

Faculty of Physics - Engineering Physics

PositionDeputy Head of the Department of Applied Physics
Head of the Laboratory of Optics and Photonics
Citation nameVu Thi Hanh Thu, VTH Thu, Thu Vu Thi Hanh
https://bit.ly/VuThiHanhThu
Field of ProfessionalOptics, Photovoltaics, Photocatalysis, Photohydrogen (Photoelectrochemical)
Year of appointment title of Associate Professor2014
Style of citationAPA Citation Style
EducationIn 2001
VNUHCM-University of Science
BSc of Physics
In 2004
VNUHCM-University of Science
MSc of Electronic Physics
In 2009
VNUHCM-University of Science
DSc of Optics
In 2013
Assoc.Prof.Dr of Physics
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. VŨ THỊ HẠNH THU
vththu@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English

PUBLICATION

 1. Ton Nu Quynh Trang, Nguyen Thi Phuong Trinh, Tieu Tu Doanh, Vu Thi Hanh Thu. Self-Assembly of Ag Photosensitized SrTiO3 3D Binary Architectures for Highly Efficient Visible Light-Driven Dyeing Wastewater Splitting. Journal of Alloys and Compounds, Volume 916, 2022, 165323, Q1, IF = 6.371
 2. Tieu Tu Doanh, Nguyen Van Hieu, Ton Nu Quynh Trang, Vu Thi Hanh Thu, In Situ Synthesis of Hybrid Zinc Oxide-Silver Nanoparticle Arrays as a Powerful Active Platform for Surface-enhanced Raman Scattering Detection, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, Available online 3 April 2021, Q1, IF = 3.7831
 3. Canh Van Nguyen, Ton Nu Quynh Trang, Hau Quoc Pham, Vu Thi Hanh Thu, Van Thi Thanh Ho, One-step heating hydrothermal of iridium-doped cubic perovskite strontium titanate towards hydrogen evolution, Materials Letters, Volume 282, 1 January 2021, 128686, Q1, IF = 3.204
 4. Ton Nu Quynh Trang, Lam Quang Vinh, Tieu Tu Doanh, Vu Thi Hanh Thu, Structure-adjustable colloidal silver  nanoparticles on polymers grafted cellulose paper-based highly sensitive and selective SERS sensing platform with analyte enrichment function, Journal of Alloys and Compounds, Volume 867, 25 June 2021, 159158, Q1, IF = 6.371
 5. Ton Nu Quynh Trang, Thang Bach Phan, Nguyen Dang Nam, and Vu Thi Hanh Thu, In situ charge transfer at the Ag@ZnO photoelectrochemical interface toward the high photocatalytic performance of H2 evolution and RhB degradation, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 10, 12195–12206, 159158, Q1, IF = 10.383
 1. Ton Nu Quynh Trang, Le Thi Ngoc Tu, Co Le Thanh Tuyen, Tran Van Man, Vu Thi Hanh Thu, Surface modifcation of titanium dioxide nanotubes with sulfur for highly efcient photocatalytic performance under visible light irradiation, Science & Technology Development Journal, 21(3):98- 105 (2018)
 2. Thi Ngoc Tu Le, Dang Trai Nguyen, Nu Quynh Trang Ton, Thi Hanh Thu Vu, Fabrication and evaluation of the photocatalytic, antibacterial activity of Ag–TiO2 thin film, Communications in Physics, Vol 27, No 3 (2017)
 3. Thi Ngoc Tu Le, Ngoc Phuong Uyen Tran, Thi Thu Hang Bui, Thi Hanh Thu Vu, Effect of Ag nanoparticle on the photocatalytic activity of TiO2, Tạp chí Khoa học Công Nghệ, 54 (1A) (2016) 42-49 nanotubes
As the leader of the projects

Nghiên cứu chế tạo cảm biến Fe3O4/TiO2/M ứng dụng phát hiện chất bảo vệ thực vật bằng phương pháp quang phổ Raman, ĐHQG TPHCM, 2022
Nghiên cứu và tổng hợp tổ hợp vật liệu nano mới Ir doped-TiO2 và Ir doped- SrTiO3 và biến tính bề mặt Cr2O3 (Cr2O3-Ir:TiO2, Cr2O3-Ir:SrTiO3) ứng dụng cho quang sinh H2 hiệu suất cao, Nafosted, 2018
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu nano TiO2 trong công nghệ đóng gói LED ứng dụng để giải quyết nhược điểm của nguồn ánh sáng trắng trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, ĐHQG TPHCM, 2019
Nghiên cứu và chế tạo nano composite oxit đồng và titan oxit ứng dụng cho quang xúc tác tạo hydro dưới ánh sáng khả kiến, ĐHQG TPHCM, 2016
Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn, Sở KHCN TPHCM, 2016
Nghiên cứu chế tạo hệ thống chưng cất nước biển thành nước ngọt, VBL, 2015
Nghiên cứu tiếp xúc dị thể giữa vật liệu ZnO và Si ứng dụng cho pin mặt trời Si, Sở KHCN TPHCM 2012
Nghiên cứu chế tạo điện cực trong suốt cho pin mặt trời nhạy quang và pin mặt trời hữu cơ, ĐHQG TPHCM, 2014
Nghiên cứu và chế tạo màng quang xúc tác TiO2 và TiO2-xNx/TiOxNy bằng phương pháp phún xạ magnetron không cân bằng, Sở KHCN TPHCM, 2008

 1. Học bổng quốc tế dành cho quốc gia Việt nam “Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học” của L’oreal-Unesco, 2013
 2. Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh Niên Quả Cầu Vàng, 2012
 3. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, VIFOTEC, 2010